Edictes al BOPG

Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1956 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1817 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1818 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés extraordinari d'estabilització de places de personal temporal i interí
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 995 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 994 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte d'obres de Reforma antigues escoles per a consultori mèdic municipal i local social
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 505 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal i el text refós impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 502 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels preus públics
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 469 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Acord d'imposició i aprovació provisional de l'Ordenança fiscal de la taxa per ocupació del domini públic per part d'empreses de serveis
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 516 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni de delegació de la recaptació dels tributs, així com de la gestió, liquidació, inspecció i recaptació de l'Impost sobre l'increment dels terrenys de naturalesa urbana, per part de l'Ajuntament de Regencós
Exercici: 2023 Bop: 16-0 Edicte: 300 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Exposició pública del Projecte d'actuació específica per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques d'autoconsum en el terra de la finca del nucli Puigcalent