Edictes al BOPG

Exercici: 2023 Bop: 59-0 Edicte: 2164 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels preus públics
Exercici: 2023 Bop: 59-0 Edicte: 2163 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa d'ocupació del domini públic per empreses de serveis
Exercici: 2023 Bop: 59-0 Edicte: 2162 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal i text refós de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 54-0 Edicte: 1956 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1817 MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DELS AJUNTAMENTS DE PALAFRUGELL, BEGUR, PALS, REGENCÓS I TORRENT - Exposició pública del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 50-0 Edicte: 1818 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació de la llista provisional d'admesos/es i exclosos/es del procés extraordinari d'estabilització de places de personal temporal i interí
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 995 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del Pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 31-0 Edicte: 994 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte d'obres de Reforma antigues escoles per a consultori mèdic municipal i local social
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 505 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança fiscal i el text refós impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2023 Bop: 21-0 Edicte: 502 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels preus públics