Edictes al BOPG

Exercici: 2023 Bop: 164-0 Edicte: 7255 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6740 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació PAU-7 Nou Accés
Exercici: 2023 Bop: 153-0 Edicte: 6739 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització PAU-7 Nou Accés
Exercici: 2023 Bop: 132-0 Edicte: 5569 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2023 Bop: 80-0 Edicte: 3144 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva del projecte de reforma de les antigues escoles
Exercici: 2023 Bop: 75-0 Edicte: 3051 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació de la relació definitiva d'admesos i exclosos del procés de selecció mitjançant concurs de mèrits pel torn d'estabilització de diverses places de personal laboral, incloses en l'Oferta pública d'ocupació per a l'any 2022 (Exp. X2022000236)
Exercici: 2023 Bop: 73-0 Edicte: 2841 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació del PAU-7 Nou accés
Exercici: 2023 Bop: 73-0 Edicte: 2840 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació inicial del projecte d'urbanització del PAU-7 Nou accés
Exercici: 2023 Bop: 72-0 Edicte: 2781 CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ - Aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Regencós d'encàrrec de gestió de la licitació i execució de l'obra d'obertura de les franges de protecció d'incendis a favor del Consell Comarcal
Exercici: 2023 Bop: 59-0 Edicte: 2164 AJUNTAMENT DE REGENCÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7, reguladora dels preus públics