Informació al contribuent

EDICTE Edicte cobrança

Calendari del contribuent ENLLAÇ

Període de pagament: 1 d’abril a 31 de maig de l’any en curs.

  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica IVTM.
  • Taxa de recollida d’escombraries.
  • Taxa de sanejament.
  • Taxa de cementiri.

Període de pagament: 1 de juliol a 30 de setembre de l’any en curs.

  • Impost sobre béns immobles (IBI Rústica i Urbana).
  • Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

Opcions de pagament:

Per a més informació us podeu adreçar al telèfon de l’Ajuntament 972 611 369 – 972 611 516 o a Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà 972 640 924