Ordenances

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS. ESTABLIMENT DEL PREU PÚBLIC PER INSTAL·LACIÓ DE BANDEROLES DE PUBLICITAT


IMPOSICIÓ I APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ORDENANÇA DE LA TAXA PER OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER EMPRESES DE SERVEIS


MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA


MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

El Ple de l’Ajuntament de Regencós, en sessió extraordinària de 25 d’octubre de 2022 va aprovar provisionalment la Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2 reguladora de l’impost sobre béns immobles, en el seu article 5, establint bonificacions en la quota de l’impost per la instal·lació de sistemes de captació d’energia solar i de càrrega de vehicles elèctrics o similars.