Informació al contribuent

Us informem que la cobrança de les taxes i impostos està delegada a l’àrea de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà.

El període voluntari de cobrança de la taxa manteniment cementiri, taxa sanejament, taxa d’escombraries i impost municipal de vehicles de tracció mecànica és de l’1 d’abril fins el 31 de maig de l’any en curs.

El Període voluntari de cobrança dels impostos sobre béns immobles urbans i rústics, i l’Impost sobre activitats econòmiques és de l’1 de juliol fins el 30 de setembre de l’any en curs.

Podeu trobar més informació aquí.