Informació al contribuent any 2023

Us informem que a partir d’aquest exercici any 2023 la cobrança de les taxes i impostos el farà l’àrea de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà.

El període voluntari de cobrança de la taxa manteniment cementiri, taxa sanejament, taxa d’escombraries i impost municipal de vehicles de tracció mecànica és de l’1 d’abril fins el 31 de maig de 2023.

El Període voluntari de cobrança dels impostos sobre béns immobles urbans i rústics, i l’Impost sobre activitats econòmiques és de l’1 de juliol fins el 2 d’octubre de 2023.

Podeu trobar més informació aquí.